Prostovoljno zavarovanje, dopolnilno in dodatno

Prostovoljno zavarovanje je lahko dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje .

Zavarovancem prostovoljno zavarovanje omogoča pridobivanje dodatnih koristi. Natančno vseh tistih, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne nudi. Dopolnilno prostovoljno zavarovanje omogoča kritje stroškov , ki so nastali kot posledica zahtevanega doplačila. Dodatna pa omogočajo večji obseg pravic, kot jih nudi obvezno zdravstveno zavarovanje. Z drugo besedo takšno zavarovanje imenujemo tudi na nadstandardno. Med zavarovanci, ki se odločajo za prostovoljno zavarovanje so zelo različne starostne skupine, dopolnilno je pogosto odločitev mlajših generacij, ki niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanj. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil zdravil z vmesne in pozitivne liste, ne nujnih reševalnih prevozov, zdravstvenih pripomočkov, ortopedskih, očesnih, ortodontskih in drugih tehničnih pripomočkov. Delež doplačil znaša devetdeset procentov pri zobni protetiki, ne nujnih reševalnih prevozih, zdravilih z vmesne liste ter očesnih pripomočkih. Skleniti danes prostovoljno zavarovanje je enostavno, obstaja pa več načinov. Že nekaj časa je možna sklenitev preko spleta, naslednja možnost je preko pošte, ostale možnosti pa so sedež zavarovalnice oziroma njeno predstavništvo, preko delodajalca, na info točkah. Na trgu poleg tega za prostovoljno zavarovanje obstajajo določene motivacije, kar prinaša dodatne ugodnosti. Te so odvisne od same ponudbe, sam zavarovanec pa se največkrat odloči po svoji lastni presojah. Odločitev bo lažja, če izvede analizo vseh ponudb. Posebno koristna je analiza, ko ponudbe nudijo razne dodatne ugodnosti, te pa so velikokrat vezane na druge storitve. V primeru, da jih ne potrebuje, jih je bolje preprosto odmisliti, saj zamegljujejo dejansko sliko. Pri analizi je koristno upoštevati tudi morebitne lastne izkušnje s ponudnikom. Dobre izkušnje iz preteklosti nam dajejo občutek dobre odločitve, tudi če ponudba ni do zadnjega centa najboljša. Zavedamo se, da bomo razliko ob sklenitvi vnovčili takrat, ko bomo storitev potrebovali. Hitra in poštena obravnava ter pridobitev pravic odtehta razliko.

Prostovoljno zavarovanje je možnost pridobitve večjega obsega pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, pripomočkov.

Zavarovalnica, pomen dobrih informacij

Zavarovalnica je v veliki meri odvisna od tega, kako dobre informacije o njej in njeni dejavnosti krožijo v javnosti.

Živimo v vsakdanjiku, ki je zatrpan z raznimi informacijami, njihov prispevek k kakovosti življenja je danes velik. Tako posameznik, kot zavarovalnica in vsi drugi, ki poslujejo na trgu, se morajo tega zavedati. Dobra informacija je danes zlata vredna dobrina, seveda mora biti kakovostna. Težava sodobnega načina informiranja je prav v množičnosti. Ta temelji na dejstvu, da danes lahko javnost z informacijam lahko zalaga praktično vsak, ob vsakem času in na vse načine. S seveda jasnim spoštovanjem pravil, zakonov, etike in morale. Na žalost v množici informacij danes najdemo tudi izjeme, ki potrjujejo pravila. Med nje si zavarovalnica , ki da na svoj ugled nikakor ne želi soditi. Informacije slabše kakovosti dajejo predvsem posameznik, ki želijo doseči uspeh na kratek rok. Zavarovalniški produkti, so na drugi strani storitve s pripadajočim poslovnim odnosom, ki trajata bistveno več časa. Zato mora zavarovalnica delovati dolgoročno. Na ta način se lahko izkaže kot zaupanja vreden poslovni partner. Varovanje premoženja in oseb, kot osnovna dejavnost, temelji prav na zaupanju, bolj kot je dolgotrajno bolje je za obe strani. Stranka ve, da bo s sklenjeno pogodbo dobila svoje pravice oziroma imela zagotovljene. Izpolnjevala jih bo zavarovalnica, obenem pa zahtevala izpolnjevanje njenih iz pogodbe izhajajočih pravic. Vzajemno spoštovanje in izpolnjevanje pravic stranke v poslovnem odnosu pomeni veliko. Toliko bolj v aktualnem času, ko smo vedno bolj obremenjeni s številnimi aktivnostmi in nam vedno bolj zmanjkuje časa za podrobnejše in časovno potratno iskanje morebitnih nepravilnosti. Bolj smo veseli, če nam zavarovalnica nudi tradicionalno pošten odnos ter smo vanj prepričani, brez da bi se šli predhodno podrobnejših analiz in dlakocepskega iskanja morebitnih napak.

Zavarovalnica se pri odločitvah povezanih s prihodnostjo v veliki meri zanaša na doseženo javno mnenje na območju delovanja.

Zavarovalnica, nudi zavarovanja

Zavarovalnica nudi zavarovancem zavarovanja .

Zavarovanja so že dolgo vrsto let zagotovilo za večjo varnost pred raznimi nezgodami. Človek se je z nezgodami ubadal že od samega začetka. Negode so bile naravne, del nezgod je bilo posledica njegovih napak, tretje so imele razne druge vzroke. Zavarovalnica se je od najstarejših časov do danes spremenila. V začetku je bila zavarovalnica le najpremožnejšim slojem prebivalstva. Predvsem je zavarovalnica takrat zavarovala trgovca in podjetnike, ki so pri poslovanju tvegali. Tveganje so predstavljale razne nezgode na poti od dobaviteljev do kupcev. Zavarovalnica je imela takrat drugačno vlogo kot danes, osnove pa so bile podobne. Danes zavarovalnica lahko ščiti široko paleto nezgod in krije stroške nastalih škod. V preteklosti pa je zavarovalnica krila le ozko paleto nezgod in posledično krila stroške nastalih nezgod. Kritje škode je odvisno od mnogih dejavnikov. Začetek dobrega kritja nezgode se začne s sklenitvijo zavarovanja. Ob sklenitvi zavarovanja se dogovorijo zavarovalnica oziroma njen predstavnik ter sklenitelj zavarovanja o vseh podrobnostih zavarovanja. Preko tega sklenjenega dogovora se določi na eni strani obveznosti tako sklenitelja zavarovanja, kot tudi obveznosti zavarovanca. Sklenitelj zavarovanja mora predvsem plačevati premije ob nastali škodi, katero krije zavarovanje pa obvestiti pristojne o nastalem zavarovalnem primeru. Na drugi strani mora predstavnik zavarovalnice oceniti primer v najkrajšem možnem času, ter v najkrajšem možnem času kriti nastalo škodo, kot to določa sklenjen dogovor med zavarovalnico in zavarovancem. Danes zavarovalnice lahko zavarujejo praktično vse, kar je v danem trenutku ljudem smiselno zavarovati. Skozi čas se zavarovanja v marsičem razlikujejo. Spreminja jih razvoj, moda, dosegljivost dobrin in mnoge druge lastnosti. Predmeti zavarovanja, ki so danes aktualni, pred desetletji niso bili zanimivi za zavarovanje ali pa jih sploh še ni bilo. Enako bo v prihodnosti, saj bo vsakdanjik ponujal nove predmete zavarovanja. Slednji bodo izpodrivali starejše in zastarele predmete zavarovanja.

Zavarovalnica je pomemben dejavnik varnosti za vsakega zavarovanca.

Zavarovalnica, zavaruje vse

Zavarovalnica je organizacija, ki zavaruje vse mogoče.

Ljudje so se začeli varovanja premoženja in sebe samega začeli zavedati že pred tisočletji. Zavarovalnica kot jo poznamo danes je razširjena oblika daljne predhodnice iz časov starega veka. Začetke so omogočali posamezniki, ki so imeli veliko premoženja izpostavljenega nevarnostim. Veliko premoženja, ki je bilo izpostavljeno nevarnostim so imeli predvsem trgovci, prevozniki in drugi posamezniki, ki so se ukvarjali s podobno rizično dejavnostjo. Rizična dejavnost je temeljila na vrednosti in nevarnosti odtujitve slednje. V starem veku so nevarnosti predstavljala odmaknjene poti, na katerih so delovale kriminalne združbe. Slednje so plenile bogastvo karavan, trgovcev, prevoznikov in drugih podobnih. Poleg kopnih poti so bile v velik mer z nevarnostmi prežete tudi morske poti. Svoj čas so morske poti predstavljale najhitrejšo možno povezavo takrat znanega sveta, ki ga je predstavljalo Sredozemlje. Tako kot so na pomorskih poteh plule z bogastvom otovorjene ladje, tako se je vzbujalo zanimanje za razne nepridiprave. Zavarovalnica je v omogočanju varnosti spoznala svojo priložnost. V začetku oziroma najstarejših ohranjenih virih je
zavarovalnica in njena dejavnost temeljila na vzajemnosti. Oblikovali so jo predstavniki iste ali sorodne dejavnosti, ki so se dogovorili, da si bodo vzajemno krili vsakršno škodo. V ta namen so se obvezali osebi iz njihovega kroga kriti nastalo škodo z določenim deležem. Do današnjih dni je zavarovalnica v osnovi ostala nespremenjena, saj tudi danes več manjših vplačil krije večjo škodo, katero sicer posameznik ne bi mogel na tako enostaven način pokriti oziroma nadomestiti. Zavarovalnica nudi tudi dober občutek varnosti, ki pride najbolj do izraza v času nastale škode, pred tem pa posamezniku oziroma zavarovancu vliva upanje, da bo določena aktivnost pospremljena z dobrim občutkom varnosti.
Zavarovalnica je skozi čas prilagajala svoje aktivnosti razvoju, napredku in družbenim spremembam.

Zavarovalnica danes zavaruje stvari in osebe na sodoben način, ki je različen od preteklih dni.

Zavarovalnica v praksi

Zavarovalnica se v praksi razume kot varovanje osebe ali premoženja .

Zavarovancu zavarovalnica omogoča, da se na podlagi pravic iz zavarovalne pogodbe, izplača določen znesek. Na ta način zavarovalnica zavarovancu omogoča, da na podlagi manjših vplačanih premij, ob primeru nezgode pride do nadomestila za nastalo škodo. Zavarovalnica je posebej pomembna v današnjem času, ko hiter tempo vsakdanjika zahteva hitro prilagoditev novo nastalim razmeram. V primeru nastale škode je zavarovalnica lahko izjemnega pomena za povrnitev nastale škode . Znesek lahko omogoča ne le izplačilo škode na podlagi vplačanih premij, ampak tudi omogočanje izvajanje dejavnosti, ustvarjanje premoženjskih koristi oziroma nadaljevanje uživanja koristi. Z zavarovanjem danes razumemo tudi širše pojme, kot so kreiranje novega zavarovalnega produkta, obnavljanje obstoječih zavarovanj in sklepanje novih, reševanje škodnih primerov za katere je sklenjeno zavarovanje. Zavarovalnica lahko dobro deluje, ko imajo naštete dejavnosti, to je ustvarjanje novih produktov, obnavljanje starih zavarovanj in sklepanje novih ter reševanje škode na podlagi določil zavarovalne pogodbe, ustrezno podporo. Za dobro opravljanje našitih dejavnosti zavarovalnica zagotavlja zbiranje, obdelavo in razvrščanje podatkov v koristne oblike, izobraževanje zaposlenih in pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev, zagotavljanje pravne podpore zaposlenim in pogodbeno vezanim zavarovalniškim delavcem, skrbi za ustrezno obnavljanje, nadgradnjo in posodobitev informacijske tehnologije in izvaja mnoge druge aktivnosti. Zavarovalnica mora zavarovancem predvsem nuditi zaščito z zagotavljanjem možnosti zavarovanja in izplačilo škode v primeru njenega nastanka. Za zagotavljanje dobrega imena zavarovalnica mora skrbeti za dober poslovni odnos z vsemi sodelujočimi na trgu, v primeru nastanka velikih škod pa ne sme stati križem rok ampak se mora po najboljših močeh odzvati na potrebe oškodovancev. S pomočjo v času večjih naravnih nesreč se izkaže v svojem socialnem čutu do zavarovancev, dejanskih ali potencialnih. Dobro ime si zavarovalnica ustvari s hitro oceno škode in izplačilom škode na podlagi ocene in vplačanih premij.

Zavarovalnica ima pomembno vlogo na poslovnem in socialnem področju.

Zavarovalnica, omogoča varovanje premoženja

Zavarovalnica je pravna oseba, ki omogoča varovanje premoženja sklenitelju zavarovalne pogodbe.

Premoženje je vsakem človeku eksistenčno pomembno. Zavarovalnica omogoča nadomeščanje nastale škode, ki se zgodi ob naravnih nesrečah, prometnih nesrečah, poškodbah in drugih vzrokih. Vsaka zavarovalnica svoje zavarovalne produkte jamči tako z v zavarovalni polici navedenimi zavezami, kot tudi ugledom. Zavarovalnica mora ugled dobre zavarovalne ustanove ščititi z vsakim primerom posebej, saj je od njega odvisno uspešno poslovanje. Pri ohranjanju ugleda si zavarovalnica v veliki pomaga z ohranjanjem dobrih poslovnih običajev. Zavarovalnica mora poslovati v slovenskem jeziku, razen izjem, kjer je tuj jezik prisoten. Prisotnost tujega jezika lahko določita zavarovalnica in zavarovanec, lahko pa je tuj jezik del poslovne prakse. Ugled zavarovalnica ohranja z profesionalnim obnašanjem. Ob pričetku komunikacije se predstavnik zavarovalnice prestavi. Pri sestavi zavarovalne police mora slednja vsebovati vse potrebne sestavne elemente zavarovalne pogodbe. Poleg tega morajo biti na zavarovalni polici navedeni morebitni individualni dogovori z zavarovancem kot je na primer plačilo premije v obrokih. Za vsako plačilo mora izdati račun. Predvsem se pri poslovanju mora izogibati napačnemu navajanju podatkov o vsebini zavarovalne pogodbe, ne sme zamolčati določbe zavarovalne pogodbe, s katero bi lahko bil zavarovanec zaveden v zmoto ter bi mu lahko povzročila škodo. Podatke o zavarovancu ne sme posredovati neupravičeni osebi. Gre za podatke, kateri izhajajo iz zaupnosti poslovnega razmerja. V nobenem primeru ne sme zavlačevati z obravnavanjem primera, izplačilom odškodnine in vseh drugih obveznosti iz zavarovalne pogodbe. Nedopustno je tudi zavajajoče oglaševanje. Zavarovalnica mora zagotoviti enakopravnost strank, pri sklepanju pogodbe. Stranke mora zavarovalnica vedno informirati pravočasno, korektno in pošteno. Zavarovanec mora biti vedno pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe kvalitetno obveščen o zavarovalnih pogojih, znesku zavarovalne premije, načinu uveljavljanja pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe. Zavarovalni pogoji morajo biti sestavljeni natančno, enopomensko in razumljivo.

Zavarovalnica omogoča zavarovancu uživanje premoženjskih in drugih koristi zavarovanega predmeta, v primeru nastale škode.

Zavarovalnica skozi čas

Zavarovalnica je pravna oseba, ki opravlja dejavnost posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb .

Od samih začetkov pa do današnjih dni zavarovalnica omogoča ljudem, da zavarujejo svoje premoženje in imetje. Pomembnost premoženja in imetja je v težki nadomestitvi izgube, kot posledica nesreče. Dnevno se dogajajo razne nesreče, ki jih zavarovalnica zavaruje. Naloga, ki jo zavarovalnica v takem primeru, da omogoča povračilo nastale škode . Zavarovalnica osebam, ki želijo ob nastali škodi imeti povrnjeno določeno povračilo, nudi zavarovalne produkte. Zavarovalni produkti, ki jih zavarovalnica nudi so različne predvsem glede na predmet zavarovanja. Zavarovalnica v tem pogledu sledi toku časa in potreb, ki se pojavljajo z razvojem in napredkom. Najstarejši ohranjeni zapisi govorijo o tem, da je zavarovalnica oziroma njena predhodnica, omogočala zavarovanje premoženja na trgovskih poteh. V tem primeru še šlo za zavarovanje karavan v starem veku. Karavane v starem veku so omogočale trgovanje in pridobivanje dobrin iz oddaljenih krajev. Lastnik karavane je v omogočanje dejavnosti vložil določena sredstva, ki pa so bila v primeru ropa, napada ali kakšne druge podobne nesreče, bolj ali manj izgubljena. V ta namen so se lastniki karavan združili ter se dogovorili, da bodo v primeru nesreče, ropa ali napada krili škodo, lastniku karavane iz njihovega združenja. Pogoste so bile tudi oblike zavarovanj trgovskih ladji, ki so na podoben način kot karavane, omogočale trgovanje in dostopnost dobrin iz oddaljenih krajev. Da bi se zavarovali pred napadi gusarjev in naravnimi nesrečami na morju in nastalo škodo, so lastniki ladji hoteli ladje zavarovati. Na tak način so v takratnih pristaniščih nastale predhodnice današnjih zavarovalnic, ki so v primeru ropa ali naravne nesreče, omogočale izplačilo nastale škode. S časom se je zavarovalnica širila z povečanjem obsega zavarovanj ter večanjem števila zavarovalniških produktov. Danes radi rečemo, da je mogoče zavarovati praktično vse.

Zavarovalnica je pravna oseba, katere dejavnost temelji na dolgoletni tradiciji zavarovalništva.

Zavarovalnica je samostojna organizacija

Zavarovalnica je samostojna organizacija , ki omogoča gospodarsko varnost družbe. Zavarovalna storitev sestoji iz vrste abstraktnih kategorij. Korist postane realnost šele z nastopom zavarovalnega primera.

Vsaka zavarovalnica svojo dejavnost temelji na zavarovanju premoženja . Premoženje katerega določena oseba želi zavarovati, je bila pridobljena z najprej vsaki osebi lastno željo po preživetju in ustvarjanju dobrin, ki to omogočajo. Premoženje je tako skupek dobrin, v različni pojavni obliki, ki omogočajo preživetje in kakovost življenja. Ker pa je ohranjanje dobrin za kakovostno življenje včasih ogroženo z naravnimi in drugimi silami, ki imajo za posledico zmanjšanje ali celo izničenje dobrin za preživetje, je zavarovalnica oziroma njihov davni predhodnik v nalogi ohranjanja vrednosti dobrin našla svojo poslovno priložnost. Zavarovalnica se je od vsega začetka pa do današnjih dni ohranila kot institucija, ki prek nadomestil za nastalo škodo na podlagi vplačanih zneskov, omogoča nadomestilo za nastalo škodo.

Zavarovalnica se je, kot poročajo najstarejši ohranjeni viri, prvič pojavila v Starem veku. Motiv nastanka je bilo kritje škode karavan, ki so prenašale dragocenejše tovore. Karavane, ki so nprenašale dragocenejše tovore, so bile mamljiva priložnost za razne nepridiprave in roparje, ki so si na ta način hoteli pridobiti protipravno korist. Njihova protipravna korist je predstavljala škodo lastnikov karavan. Lastniki karavan so v ta namen združili ustrezna sredstva, katerimi so vzajemno krili škode lastniku karavane, ki je utrpel škodo zaradi roparskih nepridipravov. Tudi v kasnejših obdobjih je zavarovalnica oziroma njena predhodnica imela veliko vlogo pri zavarovanju tovorov na raznih trgovskih poteh. Vrednost blaga je podobno kot v Starem veku in praktično vsej zgodovini človeštva privabljala nepridiprave, ki so si želeli na nepošten način pridobiti koristi.

Premijsko zavarovanje, v osnovi podobno kot ga poznamo danes, se je začelo v času rimskega imperija. Namenjeno je bilo zavarovanju ladji za primer brodoloma, napada roparjev in vseh podobnih nesreč, ki so imele za posledico povzročitev škode. Takratna zavarovalnica je, predno je ladja izplula, sprejemala določena posojila, ki jih je ob srečni vrnitvi ladje izplačala z visokimi obrestmi.